Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Blachowni

Kolorowy pasek

Przetarg pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego"

Zamawiający:
Gmina Blachownia reprezentowana przez Burmistrza Blachowni – Sylwię Szymańską

Tytuł przetargu:
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

CPV:
66.13.00.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;-zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków Wykonawca
spełni wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże że: - posiada zezwolenie
Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie czynności bankowych lub inne dokumenty
potwierdzające uprawnienia do prowadzenia czynności bankowych.

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.


2.Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Dołączone do oferty oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2 i 3)


Termin realizacji:
od 28 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Wolska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Blachowni ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia, pokój nr 15 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-10-30 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2017-10-30 godz: 13:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Blachowni ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia, (Sala posiedzeń)

Kryteria wyboru:
Cena oferty - 60 %
Termin uruchomienia kredytu - 40%


Wadium:
20000 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (429.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (775.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (19.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (17.7kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Wzór umowy (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Uchwała powołanie skarbnika gminy (157.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Zaświadczenie wybór Burmistrza (117.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 (284.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 (387.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 (180.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (237.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZaswiadczeniaOpinie (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie -zmiany w WPF - nr 164 z 2017 (648.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OpiniaZaswiadczenie (419.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytanie1 (554.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytanie2 (191.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytanie1Doprecyzowanie (567.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UchwalaRIO (634kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2 (272.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OpiniaBOS (235.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OdpowiedzPytanie (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (301.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze - Kredyt (912.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Loręcki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Loręcki
Data wprowadzenia:2017-10-06 11:39:11
Opublikował:Grzegorz Loręcki
Data publikacji:2017-10-06 11:52:46
Ostatnia zmiana:2017-11-15 13:32:21
Ilość wyświetleń:556

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij