Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Blachowni

Kolorowy pasek

Przetarg pn. "Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia - zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu"

Zamawiający:
Gmina Blachownia reprezentowana przez Burmistrza Blachowni – Sylwię Szymańską

Tytuł przetargu:
Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia - zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu

CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
1. O zamówienie mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; -zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
- posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie dróg lub chodników o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych) za jedną z robót budowlanych lub co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie mostków, kładek, pomostów o rozpiętości min 5m o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych) za jedną z robót budowlanych;

-dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej.

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. w wykazie niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, który należy załączyć do oferty, Wykonawca wykaże narzędzia i urządzenia, własne i obce (np. dzierżawione, wynajęte, lizingowane itp.), które będzie używał przy realizacji zamówienia, przy czym wymaga się, aby Wykonawca dysponował minimum: Wykonawca winien dysponować co najmniej lekkim walcem wibracyjnym, koparką i ładowarką lub koparko-ładowarką oraz samochodem skrzyniowym samowyładowczym 3,5÷12 ton, dźwigiem;
c) Wymagania w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawców -wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).

2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody "spełnia/nie spełnia".
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1.1 spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 1.2 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
d) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
e) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.


Termin realizacji:
31 października 2018 roku

Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Loręcki

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Blachowni ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia, pokój nr 15 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-10-30 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2017-10-30 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Blachowni ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia, (Sala posiedzeń)

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Okres gwarancji - 40%


Wadium:
50000PLN

Uwagi:
UWAGA!!! Wykonanie rekultywacji - zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu jest dofinansowane w ramach Projektu ".Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia" nr POIS.02.05.00-00-0103/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, wobec powyższego Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub w części, na które nie zostaną mu przyznane w/w środki.

Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (434.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - otoczenie zbiornika (7.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (792kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (787.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Wzór Umowy poprawiony (965kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Wykaz robót (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Wykaz osób (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Wykaz narzędzi (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Podwykonawcy (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - Grupa kapitałowa (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10a - Poprawiony Przedmiar robót - Zagospodarowanie (242.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10b Poprawiony Przedmiar robót - Ścieżka pieszo-rowerowa na działkach 1028 i 1029 (362.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10c - PRZEDMIAR ROBÓT pomosty, fontanna, plaża (163.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 10d - Przedmiar mała architektura na działkach 1028 i 1029 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 - SSTWiOR (3.6MB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 12 - Dokumentacja projektowa (41MB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienia do przetargu 1 (420.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia do przetargu 2 (640.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modyfikacja treści SIWZ (406.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - otoczenie zbiornika poprawiony (401kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D 5,6 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D3,4 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia do przetargu3 (820kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia do przetargu4 (508.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia do przetargu5 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Detal 6,7 do przedmiaru nr 10d - mała architektura (358.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (238.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia do przetargu6 (392.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia do przetargu7 (475.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia do przetargu8 (285.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja z otwarcia ofert (227.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
unieważnienie postępowania (331.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Loręcki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Loręcki
Data wprowadzenia:2017-10-11 13:41:26
Opublikował:Grzegorz Loręcki
Data publikacji:2017-10-11 14:12:19
Ostatnia zmiana:2017-11-03 12:29:16
Ilość wyświetleń:900

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij