Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Blachowni

Kolorowy pasek

Przetarg pn:"Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni"

Zamawiający:
Gmina Blachownia reprezentowana przez Burmistrza Blachowni – Sylwię Szymańską

Tytuł przetargu:
Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni

CPV:
45112710-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
1. O zamówienie mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; -zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
- posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę w zakresie kształtowania terenów zielonych o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) za jedną z robót;

-dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności w branży drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności w branży sanitarnej, 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności w branży elektrycznej, 1 osobą, która będzie kierowała i nadzorowała nad pracami polegającymi na nasadzeniach, adaptacji, konserwacji i pielęgnacji zieleni nasadzanej i istniejącej posiadającą tytuł magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych obejmujących wiadomości w tym zakresie oraz odbyła po ukończeniu studiów co najmniej 3 letni staż pracy w zakresie zieleni.

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. w wykazie niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, który należy załączyć do oferty, Wykonawca wykaże narzędzia i urządzenia, własne i obce (np. dzierżawione, wynajęte, lizingowane itp.), które będzie używał przy realizacji zamówienia, przy czym wymaga się, aby Wykonawca dysponował minimum: Wykonawca winien dysponować co najmniej lekkim walcem wibracyjnym, koparką i ładowarką lub koparko-ładowarką oraz samochodem skrzyniowym samowyładowczym 3,5÷12 ton;
c) Wymagania w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawców -wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).


Termin realizacji:
30 listopada 2018

Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Loręcki

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Blachowni ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia, pokój nr 15 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-03-23 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2018-03-23 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Blachowni ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia, (Sala konferencyjna)

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Okres gwarancji - 40%


Wadium:
50000,00 PLN

Uwagi:
Wykonanie rewitalizacji pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni jest przewidziane do dofinansowania w ramach Projektu ".Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni" nr POIS.02.05.00-00-0039/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, wobec powyższego Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub w części, na które nie zostaną mu przyznane w/w środki.

Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (457.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - Park rewitalizacja (8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (598kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (593kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Wzór Umowy (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Wykaz robót (599kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Wykaz osób (597.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Wykaz narzędzi (600kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Podwykonawcy (599kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - Grupa kapitałowa (593kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10a- Przyłącza wod kan-przedmiar (75.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10b-Przedmiar - elektryczny Blachownia_PARK (70.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10c- przedmiar deptak (117.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10d- PRZEDMIAR - FONTANNA (59.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10e- przedmiar roboty budowlane fontanna (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10f- Przedmiar - skwer sieknkiewicza 16,18,20 (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10g- PRZEDMIAR- drzewa blachownia (47.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 - SSTWiOR (557.9kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 12a - Dokumentacja projektowa (37MB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 12b cz1 - Dokumentacja projektowa (28MB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 12b cz2 - Dokumentacja projektowa (28.1MB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 12b cz3 - Dokumentacja projektowa (19.4MB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienia do przetargu1 (586.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Park - informacja z otwarcia ofert (289.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie wyników park (762.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Loręcki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Loręcki
Data wprowadzenia:2018-03-07 13:58:13
Opublikował:Grzegorz Loręcki
Data publikacji:2018-03-07 14:17:24
Ostatnia zmiana:2018-04-10 11:09:13
Ilość wyświetleń:944

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij