Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Blachowni

Kolorowy pasek

Przetarg pn.: "Rozbudowa , przebudowa , nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek usługowy, wraz z budowa parkingu przy ulicy Sienkiewicza 16 w Blachowni"

Zamawiający:
Gmina Blachownia reprezentowana przez Burmistrza Blachowni – Sylwię Szymańską

Tytuł przetargu:
Rozbudowa , przebudowa , nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek usługowy, wraz z budowa parkingu przy ulicy Sienkiewicza 16 w Blachowni

CPV:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
1. O zamówienie mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; -zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
- posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, modernizacji budynku o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych) za jedną z robót budowlanych (każda realizowana w ramach oddzielnego kontraktu/umowy), których każda oddzielnie zawiera:
I. budowę windy;
II. wykonanie lub remont instalacji c.o.;
III. wykonanie lub remont instalacji elektrycznej;
IV. wykonanie lub remont stolarki okiennej i drzwiowej.

-dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności elektrycznej oraz przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności sanitarnej.

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. w wykazie niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, który należy załączyć do oferty, Wykonawca wykaże narzędzia i urządzenia, własne i obce (np. dzierżawione, wynajęte, lizingowane itp.), które będzie używał przy realizacji zamówienia, przy czym wymaga się, aby Wykonawca dysponował minimum: Wykonawca winien dysponować co najmniej, koparką i ładowarką lub koparko-ładowarką oraz samochodem skrzyniowym samowyładowczym 3,5÷12 ton, zwyżką, systemowymi rusztowaniami przyściennymi o powierzchni minimum 200m2, podnośnikiem montażowym lub podobnym, windą budowlaną;
c) Wymagania w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawców -wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).


Termin realizacji:
30 maj 2019 roku

Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Loręcki

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Blachowni ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia, pokój nr 15 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-04-24 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2018-04-24 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Blachowni ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia, (Sala konferencyjna)

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Okres gwarancji - 20%
Doświadczenie kierownika robót w branży budowlanej - 20%


Wadium:
40000 PLN

Uwagi:
Wykonanie przebudowy budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Blachowni jest dofinansowane w ramach projektu nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16 pn. Przebudowa infrastruktury publicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Aktywności Obywatelskiej w Blachowni wybranego do dofinansowania w ramach Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wobec powyższego Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub w części, na które nie zostaną mu przyznane w/w środki.

Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (438.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ-Sienkiewicza 16 (7.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (744.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (739kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Wzór Umowy (864kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Wykaz robót (745.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Wykaz osób (745kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Wykaz narzędzi (746.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Podwykonawcy (746kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - Grupa kapitałowa (740kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10a - PRZEDMIAR BUDOWLANY (343.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10b - PRZEDMIAR ELEKTRYCZNY (508.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10c - PRZEDMIAR SANITARNY (170.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 - SSTWiOR (1.1MB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 12a- Dokumentacja projektowa (20.5MB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 12b - Dokumentacja projektowa (21.1MB) Zapisz dokument  
Informacja z otwarcia ofert (708.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie wyników (784.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu (252.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Loręcki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Loręcki
Data wprowadzenia:2018-04-06 11:12:47
Opublikował:Grzegorz Loręcki
Data publikacji:2018-04-06 11:53:49
Ostatnia zmiana:2018-06-28 10:20:27
Ilość wyświetleń:746

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij