Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Blachowni

Kolorowy pasek

Przetarg pn: "Budowa ul. bocznej od ul. Kubowicza i łącznika pomiędzy ul. Wspólną i Wiśniową w Blachowni"

Zamawiający:
Gmina Blachownia reprezentowana przez Burmistrza Blachowni – Sylwię Szymańską

Tytuł przetargu:
Budowa ul. bocznej od ul. Kubowicza i łącznika pomiędzy ul. Wspólną i Wiśniową w Blachowni

CPV:
45233140-2 Roboty drogowe

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. O zamówienie mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;-zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
- posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) za jedną z robót budowlanych;
-dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, która będzie kierowała robotami;
-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. w wykazie niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, który należy załączyć do oferty, Wykonawca wykaże narzędzia i urządzenia, własne i obce (np. dzierżawione, wynajęte, lizingowane itp.), które będzie używał przy realizacji zamówienia, przy czym wymaga się, aby Wykonawca dysponował minimum: skrapiarką ciągnioną, szczotką mechaniczną, rozkładarką masy bitumicznej, walcem samojezdnym do 10 ton lub lekkim walcem wibracyjnym, koparką i ładowarką lub koparko-ładowarką oraz samochodem skrzyniowym samowyładowczym 3,5÷12 ton;
c) Wymagania w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawców- wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.


Termin realizacji:
30 września 2018 roku

Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Loręcki

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Blachowni ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia, pokój nr 15 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-07-05 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2018-07-05 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Blachowni ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia, (Sala konferencyjna)

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Okres gwarancji - 40%


Wadium:
5000 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (449.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (779.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (792kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (787.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Wzór Umowy (149.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Wykaz robót (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Wykaz osób (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Wykaz narzędzi (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Podwykonawcy (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - Grupa kapitałowa (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10a - Przedmiar boczna od ul. Kubowicza (242.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10b - Przedmiar Łącznik Wspólna i Wiśniowa (91.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 - SSTWiOR (3.6MB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 12 - Dokumentacja projektowa (596.9kB) Zapisz dokument  
OtwarcieOfert (213.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie wyników (397.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Loręcki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Loręcki
Data wprowadzenia:2018-06-20 13:30:20
Opublikował:Grzegorz Loręcki
Data publikacji:2018-06-20 13:41:47
Ostatnia zmiana:2018-08-02 11:17:41
Ilość wyświetleń:451

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij