Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Blachowni

Kolorowy pasek

Przetarg pn.: "Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Blachownia"

Zamawiający:
Gmina Blachownia reprezentowana przez Burmistrza Blachowni – Sylwię Szymańską

Tytuł przetargu:
Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Blachownia

CPV:
34144210-3 -wozy strażackie

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. O zamówienie mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;-zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
- posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawę co najmniej jednego nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych);
2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody "spełnia/nie spełnia".
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1.1 spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 1.2 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
d) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
e) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.


Termin realizacji:
30 czerwiec 2019

Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Loręcki

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Blachowni ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia - biuro podawcze

Oferty można składać do:
2019-02-12 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2019-02-12 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego w Blachowni przy ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia

Kryteria wyboru:
1. Cena 60%,
2. Termin płatności wynagrodzenia wykonawcy 40%.


Wadium:
10000 PLN

Uwagi:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz dostawą "nowego, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Blachownia" wraz z wyposażeniem w ramach projektu Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Blachowni nr WND-RPSL.05.05.00-24-0519/17-001 realizowanego przez gminę Blachownia dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania: 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. wobec powyższego Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub w części, na które nie zostaną mu przyznane w/w środki.

Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (397.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ wóz strażacki (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (738.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - „OPIS TECHNICZNY DLA FABRYCZNIE NOWEGO CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 „ (155kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy (768kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Grupa kapitałowa (739kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Podwykonawcy (747.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Klauzula_obowiazek_informacyjny_dla_zamawiajacego (24.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 9 - Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy-1 (20.6kB) Zapisz dokument  
SIWZ - wóz strażacki poprawiony (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modyfikacja treści SIWZ- NR 1 (211kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjasnienia (171.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
InfoOferty (186.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie wyników (474.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Loręcki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Loręcki
Data wprowadzenia:2019-02-01 13:29:04
Opublikował:Grzegorz Loręcki
Data publikacji:2019-02-01 13:34:49
Ostatnia zmiana:2019-03-01 07:58:21
Ilość wyświetleń:393

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij