Zamawiający:
Gmina Blachownia reprezentowana przez Burmistrza Blachowni – Sylwię Szymańską

Tytuł przetargu:
Modernizacja ul. Księżycowej w Blachowni

CPV:
45233140-2 Roboty drogowe

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. O zamówienie mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;-zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
- posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie jezdni drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) za jedną z robót budowlanych;
-dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, która będzie kierowała robotami;
-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. w wykazie niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, który należy załączyć do oferty, Wykonawca wykaże narzędzia i urządzenia, własne i obce (np. dzierżawione, wynajęte, lizingowane itp.), które będzie używał przy realizacji zamówienia, przy czym wymaga się, aby Wykonawca dysponował minimum: skrapiarką ciągnioną, szczotką mechaniczną, rozkładarką masy bitumicznej, walcem samojezdnym do 10 ton lub lekkim walcem wibracyjnym, zagęszczarką, koparką i ładowarką lub koparko-ładowarką oraz samochodem skrzyniowym samowyładowczym 3,5÷12 ton;
c) Wymagania w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawców- wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.


Termin realizacji:
31 lipca 2020 roku

Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Loręcki

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Blachowni ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia - biuro podawcze (parter)

Oferty można składać do:
2020-05-22 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2020-05-22 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
2. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego w Blachowni przy ul. Sienkiewicza 22. W związku z pandemią COVID-19 może otwarcie ofert odbyć się bez udziału Wykonawców.

Kryteria wyboru:
1. Cena 60%,
2. Okres gwarancji 40%.


Wadium:
4000 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące