Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku poz. 775), art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) Burmistrz Blachowni zawiadomią podając do publicznej wiadomości obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 903 obręb geodezyjny Gorzelnia, gmina Blachownia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości od dnia 06 czerwca 2024 roku do dnia 21 czerwca 2024 roku