Zamawiający:
Gmina Blachownia reprezentowana przez Burmistrza Blachowni – Sylwię

Tytuł przetargu:
CYFROWA BLACHOWNIA - zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA do cyfrowych usług publicznych - dostawa sprzętu informatycznego

CPV:
30200000-1 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5;
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w art. 22 ust. 1b. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu:
a. Wykonawcy posiadają zdolność techniczną lub zawodową (zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 2) do wykonania zamówienia, w szczególności Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
i. dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek publicznych, o łącznej wartości netto minimum 100 000 zł każda,
ii. wykazał, że oferowane dostawy i usługi lub rozwiązania równoważne odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, tj. Wykonawca załącza raport z testów sprzętu, wykazujący spełnienie wymagań sprzętowych opisanych w OPZ,
b. Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100 tys. zł.


Termin realizacji:
od 02 stycznia 2017 do 10 stycznia 2017 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Loręcki

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Blachowni - pok. 15 (Sekretariat)
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia


Oferty można składać do:
2016-11-24 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2016-11-24 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena oferty brutto, waga: 60%,
Okres gwarancji, waga: 40%.


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Nr Umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0223/15-00) Nazwa Projektu: "CYFROWA BLACHOWNIA - zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA do cyfrowych usług publicznych". Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: 85%.
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia (art. 93 ust. 1 a PZP).


Firmy uczestniczące