Zamawiający:
Gmina Blachownia reprezentowana przez Burmistrza Blachowni – Sylwię Szymańską

Tytuł przetargu:
CYFROWA BLACHOWNIA - zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA do cyfrowych usług publicznych" - SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY, PORTAL INFORMACYJNO-PŁATNICZY ORAZ KONFIGURACJA E-USŁUG NA PLATFORMIE EPUAP

CPV:
48613000-8 Elektroniczne zarządzanie danymi (EZD)

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
6.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu poniżej określone przez Zamawiającego:
a. Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200000 zł,
b. Wykonawcy posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, tj. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
i. Wykazał się realizacją, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednej umowy polegającej na wykonaniu, wdrożeniu i serwisowaniu zintegrowanego systemu informatycznego o wartości co najmniej 100 000 złotych brutto, składającego się z podsystemu zarządzania jednostką i podsystemu portalu eUsług, który umożliwia załatwianie spraw w sposób całkowicie elektroniczny, z realizacją opłat elektronicznych, w którym do dnia składania oferty w ramach niniejszego postępowania załatwiono minimum 300 spraw w sposób całkowicie elektroniczny.
ii. Wykazał się realizacją, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednej umowy o wartości co najmniej 50 000 złotych brutto polegającej na wykonaniu, wdrożeniu i serwisowaniu systemu rejestrów, zawierającego co najmniej 5 tysięcy wpisów oraz integrującego się z co najmniej 1 (jednym) rejestrem publicznym (np. KRS, CEIDG, itp.).
Zamawiający przez system rejestrów rozumie - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych (art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne),


Termin realizacji:
30 czerwiec 2018

Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Loręcki

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Blachowni - pok. 15 (Sekretariat)
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia


Oferty można składać do:
2017-01-24 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2017-01-24 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
a. Cena oferty brutto, waga: 56%,
b. Okres gwarancji, waga: 10%,
c. Funkcjonalność, waga: 24%,
d. Platforma programowa, waga: 10%.


Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące