Zamawiający:
Gmina Blachownia reprezentowana przez Burmistrza Blachowni – Sylwię Szymańską

Tytuł przetargu:
CYFROWA BLACHOWNIA - zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA do cyfrowych usług publicznych" - ELEKTRONIZACJA PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I URUCHOMIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI MOBILNEJ

CPV:
48613000-8 Elektroniczne zarządzanie danymi (EZD)

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu poniżej określone przez Zamawiającego:
a. Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 250.000 zł,
b. Wykonawcy posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, tj. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
Wykazał się realizacją, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednej umowy polegającej na wykonaniu, wdrożeniu i serwisowaniu zintegrowanego systemu informatycznego o wartości co najmniej 100 000 złotych brutto.


Termin realizacji:
30 czerwiec 2018

Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Loręcki

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Blachowni - pok. 15 (Sekretariat)
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia


Oferty można składać do:
2017-01-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-01-24 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
a. Cena oferty brutto, waga: 58%,
b. Okres gwarancji, waga: 20%,
c. Funkcjonalność, waga: 22%,


Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Nr Umowy: UDA-RPSL.02.01.00-24-0223/15-00) Nazwa Projektu: "CYFROWA BLACHOWNIA - zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA do cyfrowych usług publicznych".

Firmy uczestniczące