Rejestr Instytucji Kultury

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Blachownia, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406
z późn. Zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Informacje o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępniane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Blachownia:

1.       Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.

2.       Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

3.       Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

4.       Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo
w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy a dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.).

5.       Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Blachownia:

1.       Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, wydanie odpisu w rejestrze.

2.       Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

3.       Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowania akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4.       Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się
z wnioskiem o jego wydanie.

5.       Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny (odpis zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej) lub skrócony (odpis zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze). Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Pliki do pobrania:

·         Rejestr Instytucji Kultury

·         Księga Rejestrowa Biblioteki Miejskiej w Blachowni

·         Księga Rejestrowa Miejskiego Domu Kultury w Blachowni

·         Wzór wniosku o wydanie odpisu pełnego/skróconego z rejestru instytucji kultury

·         Wzór wniosku o zmianę lub wykreślenie wpisu w rejestrze instytucji kultury